Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

Prevádzka MŠ Bajzova 9:    6:30 - 16:30

     E-mail: msbajzova@centrum.sk

     Tel.: 041/72 426 81

 

Upozorňujeme odberateÄ?ov stravy, že odhlásiť stravu je nutné 1 deň vopred do 14:00 hod.

Jedine v pondelok je možné odhlásenie zo stravy do 06:45 hod. Po tomto Ä?ase si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť obed do 12.30 hod. po telefonickom dohovore. 

 

Fotky sú k dispozícií na facebookovej stránke MS Bajzova

https://www.facebook.com/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Prevádzka MŠ V. Javorku:   6:30 - 16:15

     E-mail: elbajzova@gmail.com

 

 Prijímanie detí  do  materských škôl v zria?ovate?skej pôsobnosti Mesta ?ilina

 

Prijímanie detí do materských škôl sa uskuto??uje v zmysle vyhlášky MŠ SR ?. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR ?. 308/2009 Z. z.

V termíne od 2. mája do 5. mája 2017 od 7 00 hod do 15 00 hod bude vo všetkých materských školách v zria?ovate?skej pôsobnosti Mesta ?ilina prebieha? prijímanie ?iadostí na  prijatie die?a?a pre školský rok 2017/2018. V uvedenom termíne budú riadite?ky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec dáva? a prebera? ?iadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca die?a?a je povinný do materskej školy doru?i? písomnú ?iados? spolu s  potvrdením o zdravotnom stave a o?kovaní die?a?a od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, ?e sa jedná o die?a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  ?iadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave die?a?a prilo?i? aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

?iados? o prijatie die?a?a na predprimárne vzdelávanie si rodi?ia mô?u stiahnu? na stránke mesta – ob?an -  ?iadosti a tla?ivá – odbor školstva a mláde?e ( formát RTF, formát PDF), alebo osobne v MŠ

Bli?šie informácie poskytnú aj zamestnanci odboru školstva a mláde?e na t.?. 0918 706034

 

Kritériá prijímania :

Prednostne budú prijímané deti s OPŠD,

5-6 ro?né deti,  súrodenci detí , ktoré navštevujú MŠ, deti zamestnaných rodi?ov, v prípade vysokého po?tu ?iadostí deti

s trvalým bydliskom v meste ?ilina, pod?a  kapacity jednotlivých tried a  vekových skupín

a  deti, ktoré dov?šili

  3 roky do 30.8.2017

V MŠ majú deti mo?nos? rozvíja? svoje schopnosti v záujmových krú?koch – výtvarnom, tane?nom, dramatickom, oboznamujú sa s cudzím jazykom, mo?nos? plaveckej prípravy

 

/ MŠ Bajzova a elokované triedy V. Javorku/

?. tel. 041/72 42681

Viera Jombíková, riad. MŠ