Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

Prevádzka MŠ Bajzova 9:    6:30 - 16:30

     E-mail: msbajzova@centrum.sk

     Tel.: 041/72 426 81

 


 

 

Upozornujeme odberatelov stravy, že odhlásit stravu je nutné 1 den vopred do 12:00 hod.

Jedine v pondelok je možné odhlásenie zo stravy do 06:45 hod. Po tomto čase si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť obed do 12.30 hod. po telefonickom dohovore. Platí len pre MŠ Bajzova, neplatí pre elokované triedy.

 

Fotky sú k dispozícií na facebookovej stránke MS Bajzova

https://www.facebook.com/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Prevádzka MŠ V. Javorku:   6:30 - 16:15

     E-mail: elbajzova@gmail.com

     Tel. 0911 337 883

 

 

Prijímanie detí  do  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

 

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 30. apríla do 4. mája 2018 bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na  prijatie dieťaťa pre školský rok 2018/2019. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

·         dovŕšili piaty rok,

·         deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

·         s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

·         deti s trvalým bydliskom v meste Žilina.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta – občan – žiadosti a tlačivá - odbor školstva   ( formát RTF, formát PDF)

Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci odboru školstva a mládeže na t.č. 0918 706 034.

 

 

 Kritériá prijímania  MŠ Bajzova 9. Žilina

 

Prednostne budú prijímané deti s OPŠD,

5-6 ročné deti,  súrodenci detí , ktoré navštevujú MŠ, deti zamestnaných rodičov, v prípade vysokého počtu žiadostí deti

s trvalým bydliskom v meste Žilina a  deti, ktoré dovŕšili

 

  3 roky do 31.8.2018

 

 Mimoškolská činnosť :

 

V MŠ majú deti možnosť rozvíjať svoje schopnosti v záujmových krúžkoch – výtvarnom, tanečnom - SZUŠ,  dramatickom, oboznamujú sa s cudzím jazykom, predplavecká príprava

 

 

 MŠ Bajzova a elokované triedy V. Javorku

 

Viera Jombíková, riad. MŠ