Novinky

Novinky e-mailom


Jedálniček

       MŠ Bajzova:

Zákonní zástupcovia odhlasujú stravu:

    • V pondelok alebo v deň, ktorý nasleduje po sviatkoch do 8:00

    • V ostatné dni telefonicky  041 724 26 81 - ŠJ MŠ Bajzova deň vopred do 14:00

    • V prípade choroby dieťaťa si môže prísť vyzdvihnúť zák. zástupca v čase od 11:00 - 13:00 stravu do vlastného obedára. (V čase mimoriadnej situácie do jednorazových nádob)

    • Odobratie stravy je možné LEN v prvý deň choroby a LEN v tom prípade, ak túto skutočnosť ohlási vedúcej ŠJ v daný deň najneskôr do 11:00. Po tomto čase bude strava vydaná na duplu pre ostatné deti. 

     • Ak dieťa do MŠ nenastúpi zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku. Ďalšie dni je povinnosťou zákonného zástupcu dieťa zo stravovania odhlásiť.

    • Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa v hmotnej núdzi. 

    • Dieťa sa neodhlasuje zo stravy u učiteliek na triedach. 

 

 Elok. prac. V. Javorku:

    • Zákonní zástupcovia odhlasujú stravu cez www.strava.sk deň vopred do 13:30

    • Zák. zást. si môže v prvý deň choroby vyzdvihnúť obed od 11:30 – 12:30 priamo v MŠ.

    • Odobratie stravy je možné LEN v prvý deň choroby a LEN v tom prípade, ak túto skutočnosť ohlási MŠ V. Javorku 0911 337 883  v daný deň najneskôr do 11:00. 

 

 Jedálny lístok nájdete na facebookovej stránke MS Bajzova

https://www.facebook.com/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA????
 
Žiadne zmeny sa nestanú samé od seba - ak nebudeme zmeny aktívne požadovať, súčasná situácia sa nezlepší. A preto sa naša skôlka zapojila do projektu "Skutočne zdravá škola".
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote.
V súčasnosti kladieme dôraz na zdravý životný štýl. Zapojením sa do programu Skutočne zdravá škola, chceme SKUTOČNE ZDRAVO ŽIŤ. Spestrením stravy a doplnením ovocia a zeleniny, chceme už od útleho veku viesť tých najmenších k správnym stravovacím návykom. Zriadením vlastnej záhradky a vyvýšeného záhonu chceme naučiť deti, aby si jedlo dokázali vypestovať a aby si vážili hodnotu zdravých potravín.
 
Ciele programu Skutočne zdravá škola
????zdravé deti
????potravinovo gramotní ľudia
???? aktívne miestne spoločenstvá
????udržateľné hospodárstvo
????zdravé životné prostredie
 
Vzdelávanie
????Zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia
????Téma udržateľného stravovania je zakomponovaná v učebných osnovách vybraných predmetov
???? Navštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenia a spoznávanie tradičných remesiel

 

Naša ŠJ pri MŠ ul. Bajzova 9 Žilina je zapojená do školského mliečneho programu a do školského ovocného programu.

Nariadenie vlásy SR č. 200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, ktoré je účinné od 01.08.2019.

 

Mäso z našej jedálne je dovážané z Čiech a  Slovenska, z firmy ATLANTA, ktorá je certifikovaná na dovoz mäsa.

Zelenina a ovocie je dováźané z Čiech a  Slovenska, z firmy GO-BO, Lunys, ktoré sú certifikované.