Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9  - z dôvodu dočasného presťahovania MŠ Bajzova na ZŠ Limbová

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

 

Zápis do materskej školy na šk. r. 2022/2023

sa uskutoční v dňoch od 11.05.2022 do 13.05.2022  

v náhradných priestoroch ZŠ Limbová  

 v čase od 7:00 – 15:00 hod. 

 

Zákonný zástupca predloží:

        (prosíme dopísať aj mail rodiča, rodné priezvisko dieťaťa a aj rodiča. Nie je nutné vypisovať adresu zámestnávateľa zákonného zástupcu)

 • "Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast,

        ktoré  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní"

        (Potvrdenie je súčasťou tlačiva "Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ")

 • V prípade dieťaťa si ŠVVP prosíme priložiť aj vyj. vyjadrenie CPPP a odporúčanie vš. lekára
 • "Písomné vyhlásenie rodiča o preberaní dokomuntov" nájdete TU

        (Odporúčame vypísať, aby mohol preberať a podpisovať písomnú komunikáciu

         len jeden zo zákonných zástupcov*)

 

*Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára "Písomné vyhlásenie" 

Podávanie žiadostí, prosíme len v termíne

11-13.5.2022 (Môžete si vybrať jednu z možností):

 •  osobne v náhradných priestoroch ZŠ Limbová do rúk riaditeľa školy,

 •  poštou na adresu MŠ Bajzova 9, 010 01 Žilina  alebo kuriérom

        na adresu materskej školy (s informáciou na tel. č. 0910 337 883,

        že bola prihláška odoslaná),

        prostredníctvom e-mailu,

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným

        elektronickým podpisom.

 

*Počet podaných žiadostí nie je obmedzený. Žiadame zákonných zástupcov, aby riaditeľku informovali v prípade, že ich dieťa bude prijaté do inej materskej školy.

 

Kritéria prijímania detí do MŠ:

 •  Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne

       vzdelávanie povinné* (k 31. augustu 2022 dosiahne päť rokov),

 •  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa Materskej školy odložený

       začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (podľa spádovej oblasti),

 •  dieťa, ktoré dovŕši 3 roky do 31.8.2022,

 •  uprednostníme dieťa, ktoré má súrodenca v MŠ,

 •  uprednostníme dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,

 •  uprednostníme dieťa s trvalým pobytom v obci,

 •  dieťa zamestnaných rodičov.

*Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole. Zoznam spádových oblasti MŠ Bajzova (vrátane el. prac. V. Javorku): ul. Bajzova, Bezručova, Bratislavská (po železničné priecestie, Bratislavská ul. 8367, Hečková, Hlinská (ľavá strana od križovatky Nešporova/Saleziánska smerom na Poľná, Kvetná, Ladiverová, Lenčová, Nešporová, Oravská, Poľná, Ružová, Svätoplukova, ul. Andreja Lemeša, ul. Gabriela Povalu, ul. V. Javorku) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

 

Upozorňujeme rodičov, že poradie prihlášok nezohráva úlohu v prijímaní dieťaťa do MŠ.

ROZHODNUTIE

Riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2022. (Termín odovzdávania rozhodnutí bude včas zverejnený.) Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude rodičom odovzdané osobne, alebo do elektronickej schránky (len na základe písomnej žiadosti).

Čo v prípade, ak sa zákonný zástupca rozhodne, že chce, aby jeho dieťa plnilo PPV skôr?

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby k žiadosti predložil aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Kontakt: 0910 337 883 (dočasne funkčné číslo do náhr. priest. ZŠ Limbova)

Adresa: MŠ Bajzova 9, 010 01 Žilina, msbajzova@centrum.sk

 

 

 

Materská škola Bajzova 9, 010 01 Žilina a elokované triedy V. Javorku

PaedDr. Lucia Bušiková, riad. MŠ

 

 

 

AKCIE MŠ nájdete v sekcii ,, O mravčekoch"- Program roka