Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

 Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 88

 Zápis do materskej školy na nový školský rok 2021/2022

 

  Prijímanie detí do Materskej školy Bajzová 9.  Žilina na školský rok 2021/2022 bude v  zmysle platných predpisov a  po dohode so zriaďovateľom na základe podania písomnej žiadosti

v dňoch  12. – 14. mája 2021 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť s  potvrdením o  zdravotnom stave  a  očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a  dorast a podpísanú

oboma rodičmi /zákonnými zástupcami. /

Žiadosť o  prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta – občan - žiadosti a tlačivá – odbor školstva a mládeže

 

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky

 

od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

súrodenci detí , ktoré navštevujú  MŠ, deti zamestnaných rodičov, v  prípade vysokého počtu žiadostí deti s trvalým bydliskom v  meste Žilina a deti, ktoré dovŕšili

3 roky do 31.8.2021

 

Prijímanie prihlášok :

Od 12.5. do 14.5.2021 od 7 00 hod do 15 00 hod v MŠ Bajzová 9. Žilina podľa aktuálnej epidemiologickej situácie osobne, poštou, mailom, elektronicky link

 https://forms.gle/g48QMyf7pNdkxaNw5.

 

Materská škola Bajzova 9. Žilina a elokované triedy V.Javorku.

Viera Jombíková, riad. MŠ