Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Všetky dôležité informácie, nápady, fotky nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6:30 - 16:30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6:30 - 16:30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 

Odhlasovanie stravy

Upozorňujeme odberateľov stravy, že odhlásiť stravu je nutné deň vopred, do 12:00 hod. Jedine v pondelok je možné odhlásenie zo stravy do 6:45 hod. Po tomto čase si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť obed do 12:30 hod. po telefonickom dohovore. Platí len pre MŠ Bajzova, nie pre elokované triedy.

Na elokovaných triedach sa strava odhlasuje aj platí cez EDUPAGE na základe vygenerovaného hesla, ktoré  rodičia obdržali. Aj napriek tomu je rodič povinný neprítomnosť dieťaťa odhlásiť aj u pani učiteliek na tridach na t.č.0911 337 883

 

 

 Faktúry a zmluvy

 

Nájdete nás na facebooku:

    
     MŠ Bajzova

Sme tojtriedna materská škola nachádzajúca sa na Bajzovej ulici 9 v Žiline. Budova materskej školy je situovaná v pokojnom a príjemnom prostredí sídliska, mimo hlavných ciest. Pracujeme s víziou „ otvorená škola, druhý domov“, kde škola a rodičia tvoria spoločnú, vzájomne sa ovplyvňujúcu komunitu.

Vznikli sme už v roku 1975. Od roku 2004 sme právnym subjektom, ktorý je i naďalej štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Žilina. Pred 5. rokmi sme sa rozrástli o ďalšie 2 triedy umiestnené na elokovanom pracovisku V. Javorku. 3 - 6-ročným detičkám a deťom s OŠD poskytujeme predprimárne vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu. Navštevujú nás deti prevažne zo sídliska Hliny VI. a sídliska Solinky v Žiline. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív 11 pedagogických pracovníčok, kvalifikovaných učiteliek MŠ s viac ako 20 ročnou praxou. 

Spolupracujeme so základnými školami v našom okolí: Základná škola Gaštanová, Základná škola Limbová, Základná škola Vendelína Javorku a SZŠ Oravská cesta, kam najčastejšie odchádzajú deti do 1. ročníka. Úzko spolupracujeme so Základnou umeleckou školou s výtvarným, tanečným a hudobným odborom, pedagogicko-psychologickou poradňou, logopédmi. Škola sa prezentuje aj v regionálnej tlači a účasťou v rôznych súťažiach. Do budúcna chceme spolupracovať aj so zahraničnými MŠ cez projekt eTwinning.

eTwinning je komunita európskych škôl

V šk. r. 2018/2019 sme v bulharskej Sofii reprezentovali Slovenskú republiku, svoje pracovisko MŠ Bajzova, na pracovnom stretnutí iniciatívy TTI (Teacher Training Institutions) v rámci programu eTwinning. E-Twinning prepája univerzity, školy, materské školy v Európe a v ďalších krajinách s cieľom zlepšiť a zjednodušiť prácu pedagógov. Počas trojdňového pobytu sme boli aktívne na workshopoch a ďalších rokovaniach, výsledkom čoho bolo nadviazanie projektovej spolupráce s viacerými zahraničnými školami a materskými školami.

eTwinning zohráva dôlezitú úlohu v príprave učiteľov digitálneho veku a je plne podporovaná Európskou komisiou.

 

 

 

  O Z N Á M E N I E

Riaditeľka MŠ oznamuje, že na pokyn zriaďovateľa mesto Žilina v dňoch od 12.3. až do ODVOLANIA PRERUŠUJE PREVÁDZKU MŠ z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19.

 

 

 

 Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu trvania preventívneho opatrenia v súvislosti s koronavírusom a z dôvodu PRERUŠENEJ PREVÁDZKY MŠ sme na stránke MŠ a tiež na facebookovej stránke pripravili pre deti aktivity k témam viažúcim sa na ŠKVP. Aktivity nájdete v sekcii ,, Básničky a pesničky, Ťuki, ťuki, ťukalo" a tiež na facebookovej stránke. Prajeme deťom príjemnú zábavu pri aktivitách.

 

 Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka.

 

 LINK

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/ 

 

 VZN POPLATKY

 zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

 

a)      za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza počas prerušenia prevádzky

b)      za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky

c)       za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole neuhrádza počas prerušenia prevádzky

d)      za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času neuhrádza počas prerušenia prevádzky

 

Všetky príspevky, ktoré boli uhradené za mesiac marec, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

Pri ZUŠ a CVČ platby, ktoré boli uhradené k polročnému termínu, budú  akceptované v školskom roku 2020/2021, prípadne po odhlásení dieťaťa, vrátené zákonným zástupcom na základe písomnej žiadosti.

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podľa nových opatrení podávať od 30. apríla do 31. mája 2020 bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Zápisy žiakov do prvých ročníkov žilinských základných škôl na školský rok 2020/2021 sa podľa rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je mesto Žilina uskutočnia od 15. do 17. apríla. Odporúčaná je elektronická komunikácia bez osobnej prítomnosti detí. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škô

 

 

 

 Poplatky za, MŠ, ŠJ

-          poplatky, ktoré boli za mesiac marec ostávajú na účtoch, nevracajú sa, pokiaľ nepôjde o prípad rodiny v núdzi, ktorá bude potrebovať v súčasnej dobe preklenúť momentálnu situáciu

-          po nástupe do škôl a školských zariadení sa od rodičov bude vyberať len poplatok, len vo výške doplatku za príslušný mesiac

-          včera na krízovom štábe primátor rozhodol, že budú zastavené všetky poplatky počas prerušenia vyučovania a prevádzky škôl a školských zariadení

-          pokiaľ rodič má napríklad trvalý príkaz, je potrebné poplatok za mesiac apríl zastaviť, prípadne ho  MŠ vráti,  aby sme zbytočne nekumulovali finančné prostriedky na účtoch, ktoré dnes môžu rodinám pomôcť  


 Rodičia, ktorí uvažujú o odložení školskej dochádzky /OŠD/ dieťaťa, musia požiadať riaditeľku MŠ o OŠD emailom do 31.4.2020 : msbajzova@centrum.sk