Novinky

Novinky e-mailom


Kto sa stará o detičky?

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív 10 pedagogických pracovníčok, kvalifikovaných učiteliek materskej školy s dlhoročnou  praxou. Prevádzka je zabezpečovaná spolu s prevádzkovými zamestnancami - troma upratovačkami a štyrmi pracovníčkami školskej jedálne.

Riaditeľ MŠ: PaedDr. Lucia Bušiková

Zástupca MŠ: Alica Košová

Organizačná štruktúra 2022-2023 TU

 

Pedagogický zbor v šk. roku 2022 - 2023

MŠ Bajzova

1. trieda:

Sláva Syrovátková -triedna učiteľka MŠ

Alica Košová -zástupkyňa MŠ

1. trieda

 Alena Janošková -triedna učiteľka MŠ

Bc. Silvia Drevenáková - učiteľka MŠ

3. trieda:

PaedDr. Lucia Bušiková - riaditeľka MŠ

Viera Jombíková - učiteľka MŠ 

Darinka Šamajová -triedna učiteľka MŠ

 2. trieda:

Jana Žuchová - triedna učiteľka MŠ

Zdenka Macurová - učiteľka MŠ

 

Elokované triedy:

1E

Ľubica Kramárová - učiteľka MŠ

Eva Jantošová -triedna učiteľka MŠ

2E

Janka Medová- triedna učiteľka MŠ

Mgr. Eva Brňáková - učiteľka MŠ

Zuzana Sokolová - asistentka

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Školská jedáleň:
Svetlana Ďurčanská - vedúca školskej jedálne

Anna Mičudová - hl. kuchárka

Božena Bučková - pomocná kuchárka

Silvia Paurová - pomocná kuchárka, upratovačka, elokované pracovisko

Mária Sokolová - upratovačka

Nataša Furman - upratovačka

Zuzana Dubíková - upratovačka, elokované pracovisko

Jana Koperová - pomocná kuchárka, upratovačka

Zuzana Sokolová - asistent

 

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

Jombíková Viera:

 • 1. atestácia: Oboznamovanie detí s cudzím jazykom v MŠ
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Školský manažment v MŠ (Východiská procesov zmeny výchovy a vzdelávania v MŠ)
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Obsahová reforma v MŠ
 • Inovácia v riadení školy a školského zariadenia
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Šamajová Darina:

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

PaedDr. Bušiková Lucia

 • 1. atestácia: Relaxácia ako prostriedok eliminácie agresívneho správania u detí v predškolskom veku
 • 2. atestácia Relaxačné grafomotorické cvičenia podporujúce správny úchop grafického materiálu
 • Rigorózna práca - Kresba ako prostriedok poznávania 5 1/2-6-ročných detí
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálych technológií do vých. - vzdelávacej činnosti v MŠ
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - Bot v MŠ
 • Enviromentálna výchova ako prierezová téma v MŠ
 • Rozvíjanie priestorovej predstavivosti a orientácia v priestore
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku
 • eTwinning - Dopraváčik
 • Aktualizačné vzdelávanie (garant) - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole
 • Aktualizačné vzdelávanie– zákonná povinnosť v roku 2023
 • Pedagogický asistent v MŠ a v ZŠ
 • Dokumentácia školy
 • Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov
 • Legislatíva v praxi
 • Funkčné vzdelávanie - základný modul

Žuchová Jana, Bc.

 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • eTwinning - Dopraváčik
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole
 • Projktové vzdelávaní v praxi mateřské školy
 • Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
 • Interaktívna tabuľa a jej využitie v MŠ

Alica Košová

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprímarnom vzdelávani
 • PowerPoint v edukačnom procese
 • Predškolské vzdelávanie v dobe epidemiologickej krízy
 • Jak řídit vitruálni pedagogický proces...
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Digitálne technológie
 • Osobnostný a, sociálny a morálny rozvoj
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Janošková Alena

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • 1. atestácia: Regionálna výchova v edukačnom procese materskej školy.
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Medová Janka

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania " Dramatická výchova v MŠ."
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Verbálna a neverbálna komunikácia detí v dramatickej výchove.
 • PowerPoint v edukačnom procese: Hospodárske zvieratá
 • Využívanie interaktívnych technológii a interaktívnej tabule v edukačnom procese: Ovocie a zelenina
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Jantošová Eva

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • PowerPoint v edukačnom procese: Ovocie a zelenina
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Macurová Zdenka

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Kramárová Ľubica

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Osvedčenie k uplatňovaniu učebne ML6 /Lego Dacta/
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov "Význam a formy spolupráce MŠ a rodiny"
 • Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania "Ako sa zapojiť do siete škôl podporujúcich zdravie
 • Osvedčenie o absolvovaní workschopu " Tangram - dimenzia tvorivého rozvoja edukačnej činnosti v predškolskom veku"
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Mediálna výchova v materskej škole
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • PowerPoint v edukačnom procese: Kvety
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Syrovatková Sláva

 • Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Bádateľské aktivity v preSyrovatková Slávadprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

 

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Aktualizačné vzdelávanie 2019-2021

Aktualizačné vzdelávanie sa konalo pod vedením garanta PaedDr. Lucie Bušikovej. Vzdelávaním a samoštúdiom získavali pedagógovia potrebné informácie k plneniu ŠVP z oblasti:

MODUL 1:

-Umenie a kultúra: Hudobná výchova, Výtvarná výchova

MODUL 2:

-Jazyk a komunikácia

-Človek a príroda

-Človek a svet práce

MODUL 3:

-Matematika a práca s informáciami

-Človek a spoločnosť

MODUL 4:

-Zdravie a pohyb

-Evaluácia

Aktualizačné vzdelávanie 2022-2023

Aktualizačné vzdelávanie sa konalo pod vedením garanta PaedDr. Lucie Bušikovej. Vzdelávaním a samoštúdiom získavali pedagógovia znalosti z legislatívy, inklúzie, BOZP v technickej MŠ, ...