Novinky

Novinky e-mailom


Zameranie

Naša materská škola sa zameriava na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy.

Deti po absolvovaní odchádzajú prevažne do troch základných škôl s rôznym zameraním a toto sa snažíme, aby bolo zastúpené aj v našej materskej škole formou krúžkových činností. Od roku 2005 pracujeme s projektom „Oboznamovanie s cudzím jazykom hravou formou“.

Okrem toho každoročne pripravujeme mnoho projektov a aktivít so zameraním od práce s deťmi a rodičmi, cez mimoškolské aktivity, prezentáciu na verejnosti - zimné radovánky na snehu, fašiangový karneval, besiedky, dni otvorených dverí, športové súťaže, práca s počítačom, Lego Dacta.

Popri každodenných činnostiach tieto aktivity spestrujú život deťom, rozširujú ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti.