Novinky

Novinky e-mailom


Zameranie

V našej materskej škole sa chceme s nadšením usilovať o to, čo je v živote skutočne dôležité. Milovať, chápať a podporovať zdravý životný štýl u detí predškolského veku.

Veríme, že naša materská škola poskytne deťom bezpečné prostredie, rovnosť, empatický prístup, vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a činnorodý aktívny prístup.

Ako jedna z mála škôl na Slovensku sa pýšime zriadenou technickou triedou. Našim heslom je: „Škola hrou s  technikou“

Našim cieľom a prioritou je stať sa technickou škôlkou, ktorá poskytuje kvalitnú výchovno–vzdelávaciu výučbu, postavenú na rozvoji technických zručností.

Naša materská škola sa zameriava na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy. Deti po absolvovaní odchádzajú prevažne do troch základných škôl s rôznym zameraním a toto sa snažíme, aby bolo zastúpené aj v našej materskej škole formou krúžkových činností. Od roku 2005 pracujeme s projektom „Oboznamovanie s cudzím jazykom hravou formou“. Okrem toho každoročne pripravujeme mnoho projektov a aktivít so zameraním od práce s deťmi a rodičmi, cez mimoškolské aktivity, prezentáciu na verejnosti - zimné radovánky na snehu, fašiangový karneval, besiedky, dni otvorených dverí, športové súťaže, práca s počítačom, Lego Dacta.Popri každodenných činnostiach tieto aktivity spestrujú život deťom, rozširujú ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

 

Správa o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Bajzova 9, za rok 2020-2021

Správa o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Bajzova 9, za rok 2021-2022