Novinky

Novinky e-mailom


Pre rodičov

V tejto sekcii sa nachádzajú dôležité informácie pre Vás - pre rodičov

Doklady potrebné pred prvým vstupom do MŠ

Prosíme vypísať a odovzdať p. uč. na triede v prvý deň nástupu do MŠ

 • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa TU
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti TU (dáva sa len pri prvom vstupe do MŠ)
 • Evidenčný lístok dieťaťa TU
 • Zápisný lístok do ŠJ TU

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom prípade). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.

Žiadosť o odpustenie poplatku za MŠ

Žiadosť o odpustenie poplatku TU (Predkladá zák. zást. riaditeľovi MŠ, ak dieťa chýba VIAC ako 30 po sebe idúcich dní - napr. 31 dní)

COVID:

Písomné vyhlásenie NÁVŠTEVNÍKA o bezpríznakovosti návštevnika TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia TU

Školská jedáleň

Zápisný lístok do ŠJ MŠ Bajzova TU od 1.4.2023 podľa VZN 3/2023

Zápisný lístok do ŠJ elok. prac. V. Javorku TU

Čestne vyhlasenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia od 01 01 2023 TU (predkladá ten, čo si nechce uplatniť daňový bonus na dieťa, ale chce získať dotáciu na stravovanie)

Formulár na posúdenie príjmu TU (V prípade hmotnej núdze, vypíšte zák. zástupca tlačivo a dá ho potvrdiť na úrade PSVR + doloži príjmem za  posledných šesť mesiacov. Viď Tlačivo - je tam postup)

VZN 3/2023 Zmena poplatku od 1.4.2023 - strava TU

Zápis do MŠ

 • "Žiadosť o prijatie do MŠ na šk. r. 2023/2024 a vyjadrenie vš. lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa" TU

Na Žiadosti sa vyžaduje podpis VŽDY oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu je možný len z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok. V tom prípade prosíme doložiť tlačivo "Podpis len 1 zákonného zástupcu na Žiadosti o prijatie do MŠ z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok ."

Spolu so Žiadosťou o prijatie, prosím vypíšte aj "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást." V tomto prípade si určíte, kto bude prednostne preberať Rozhodnutia súvisiace s prijatím Vášho dieťaťa. Ak určíte oboch zák. zástupcov, budete musieť prísť po Rozhodnutie obaja! Preto odporúčame zaškrtnúť odpoveď A), že bude podpisovať a preberať Rozhodnutia len 1 zo zák. zást. (ktorýkoľvek jeden z rodičov). Koho meno uvediete, toho budeme prednostne upozorňovať.

 • "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást." TU
 •  Podpis len 1 zákonného zástupcu na Žiadosti o prijatie do MŠ z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok (napr. hospitalizácia pacienta, ktorý nie je schopný podpisovať, osoba vo výkone trestu) TU

2% pre MŠ  Vyhlásenie 2% 

GDPR Informačná povinnosť GDPR

PPPV - Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky)

Od 1. januára 2021  je v platnosti nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Ak rodič dieťaťa "predškoláka" chce pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca je povinný podať: 

 • informováciu riaditeľke MŠ  bezodkladne (najlepšie do zápisu na ZŠ čiže najneskôr do 01. apríla) o tom, že chce pre dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (telefonicky, e-mailom), 
 • "Žiadosť o PPPV" TU
 • "Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast" TU
 • "Odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPP)  
 • "Informovaný súhlas zákonného zástupcu" podpísaný oboma zákonnými zástupcami  TU

Následne vydá riaditeľka MŠ "Rozhodnutie o pokračovaní plnenia PPV"

Ak sa rozhodnete, že vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, dieťa sa musí zúčastniť zápisu v základnej škole. 

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie TU

Školský poriadok 2022-2023 TU