Novinky

Novinky e-mailom


Pre rodičov

V tejto sekcii sa nachádzajú dôležité informácie pre Vás - pre rodičov

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti návštevnika TU

Oznámenie o výnimke z karantény TU

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia TU

Zápis do MŠ

  • "Žiadosť o prijatie do MŠ a vyjadrenie vš. lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa" TU
  • "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást." TU

 *Na Žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást."

 

2% pre MŠ  Vyhlásenie 2% 

GDPR Informačná povinnosť GDPR

 

PPPV - Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky)

Od 1. januára 2021  je v platnosti nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Ak rodič dieťaťa "predškoláka" chce pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca je povinný podať: 

  • informováciu riaditeľke MŠ  bezodkladne (najlepšie do zápisu na ZŠ čiže najneskôr do 01. apríla) o tom, že chce pre dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (telefonicky, e-mailom), 
  • "Žiadosť o PPPV" TU
  • "Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast"  TU
  • "Odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPP)  
  • "Informovaný súhlas zákonného zástupcu" podpísaný oboma zákonnými zástupcami  TU

Následne vydá riaditeľka MŠ "Rozhodnutie o pokračovaní plnenia PPV"

Ak sa rozhodnete, že vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, dieťa sa musí zúčastniť zápisu v základnej škole.