Novinky

Novinky e-mailom


Pre rodičov

 V tejto sekcii sa nachádzajú dôležité informácie pre Vás - pre rodičov

 INFORMAČNÁ POVINNOSŤ-klikni tu

 

 

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Materská škola

 

 

BROS Computing, s.r.o.

IČO

37905082

 

 

36734 390

Adresa

Bajzova 9, 010 01 Žilina

 

 

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

msbajzova@centrum.sk

 

 

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

421 41 7242 681

 

 

 

Účel

IS v súčasnosti neobsahuje osobné údaje. Osobné údaje môžu byť spracúvané napr. pre potrebu vyplácania dávok v hmotnej núdzi a pod.

Právny základ

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby prichádzajúce s prevádzkovateľom do obchodného styku 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje 

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

--- 

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná politika

Informačný systém

 Účtovníctvo a majetok

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Materská škola

 

 

BROS Computing, s.r.o.

IČO

37905082

 

 

36734 390

Adresa

Bajzova 9, 010 01 Žilina

 

 

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

msbajzova@centrum.sk

 

 

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

421 41 7242 681

 

 

 

Účel

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovávanie písomností priamo súvisiacich s pracovným pomerom zamestnanca, poistných zmlúv a ich dodatkov, pre hlásenia a odvody kompetentným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy. Informačný

Právny základ

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor) 

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Sociálna poisťovňa 

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná politika

Informačný systém

 Mzdy a personalistika

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Materská škola

 

 

BROS Computing, s.r.o.

IČO

37905082

 

 

36734 390

Adresa

Bajzova 9, 010 01 Žilina

 

 

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

msbajzova@centrum.sk

 

 

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

421 41 7242 681

 

 

 

Účel

Účelom spacovávania osobných údajov v IS je poskytovanie služieb a informácií verejnosti prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorého správcom je Úrad vlád

Právny základ

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v elektronickej korešpondencií cez schránku ÚPVS a elektronickú podateľňu DCOM, okruh nie je bližšie vymedzený 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje 

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

NASES 

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná politika

Informačný systém

 Elektronická schránka pre ÚPVS

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Materská škola

 

 

BROS Computing, s.r.o.

IČO

37905082

 

 

36734 390

Adresa

Bajzova 9, 010 01 Žilina

 

 

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

msbajzova@centrum.sk

 

 

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

421 41 7242 681

 

 

 

Účel

Vedenie evidencie žiadostí o prijatie do MŠ

Právny základ

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: §157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Kategória dotknutých osôb

deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

--- 

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

neuskutočňuje sa

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná politika

Informačný systém

 Žiadosti o prijatie do materskej školy

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Materská škola

 

 

BROS Computing, s.r.o.

IČO

37905082

 

 

36734 390

Adresa

Bajzova 9, 010 01 Žilina

 

 

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

msbajzova@centrum.sk

 

 

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

421 41 7242 681

 

 

 

Účel

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydania rozhodnutia o prijatí do MŠ

Právny základ

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: §157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Kategória dotknutých osôb

deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci 

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

 

Copyright 2010 MŠ Bajzova. Vytvoril: Ormisová (dizajn) & HIT Solutions log.