Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

 Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 Vážení rodičia, z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v MŠ Bajzova, Vás prosíme o dodržanie následných pokynov:/netýka sa elokovaných tried/

1. Deti, ktoré v čase jarných prázdnin od 15.2.-19.2. navštevovali MŠ Bajzova, ostávajú od 22.2 - 5.3.2021 v domácej karanténe. 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71

Tel.: 041/7233843 FAX: 041/7235465 E-mail: za.hdm@uvzsr.sk IČO: 17335876

Číslo: A/2021/00382/HDM/Mh V Žiline, 22.02.2021

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa § 3

ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok)

rozhodol t a k t o :

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z. sa nariaďuje

účastníkovi konania „Materská škola, Bajzova 9, 010 01 Žilina“, IČO: 37 905 082 zákaz

prevádzky v Materskej škole, Bajzova 9, 010 01 Žilina od 22.02.2021 do 05.03.2021 (vrátane)

na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2

spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u nepedagogického zamestnanca

materskej školy.

Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia. O d ô v o d n e n i e

RÚVZ so sídlom v Žiline zistil dňa 19.02.2021 laboratórne potvrdený prípad nákazy novým

koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u

nepedagogického zamestnanca Materskej školy, Bajzova 9, 010 01 Žilina. Uvedená osoba sa

nachádzala v materskej škole naposledy dňa 19.02.2021. Vzájomný kontakt pozitívne testovanej

osoby s ďalšími deťmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom bol vyhodnotený ako

priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší

ako 15 minút s vysokým rizikom expozície. Takýto spôsob kontaktu predstavuje významné

zdravotné riziko pre exponované osoby so zvláštnym dôrazom na deti a žiakov, kde ešte nie je

dostatočne vybudovaná imunita.

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ so sídlom v Žiline vydáva zákaz

alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.

Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam

sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku

a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky.

Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby – podnikatelia

a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2

2

písm. a) až c), e) a g) až n).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí a v záujme

potreby prerušenia epidemiologického procesu šírenia nákazy potrebné rozhodnúť tak, ako je

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 53, § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do

15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odvolanie sa

doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.

Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55

ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym

súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Doručí sa elektronicky fikciou doručenia:

1. Materská škola, Bajzova 9, 010 01 Žilina

2. spis RÚVZ so sídlom v Žiline odd. HDM

Na vedomie:

1. RÚVZ so sídlom v Žiline, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina – odbor epidemiológie

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH

regionálny hygienik

 

 

 Z dôvodu dôrazného odporúčania nosenia rúšok pre deti od 3-6 rokov, Vás prosím pri vstupe do triedy nasadiť rúško a druhé náhradné rúško nechať v skrinke.