Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9  - z dôvodu dočasného presťahovania MŠ Bajzova na ZŠ Limbová

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Važení rodičia, Rozhodnutia o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do MŠ Bajzova (príp. el. prac. V. Javorku) na šk. r. 2022/2023 si môžete vyzdvihnúť v riaditeľni náhr. priestoroch ZŠ Limbová 30, 010 07 Žilina

v dňoch 15 - 16.6 v čase od 14:30 - 16:00. Ak ste pri podávaní Žiadosti o prijatie podali aj Písomné vyhlásenie, že bude preberať Rozhodnutia len 1 zo zákonných zástupcov, nie je potrebné, aby ste chodili obaja.

Príde len ten, ktorého ste uviedli. Prosíme rodičov, aby sa dostavili aj v tom prípade, ak ich dieťa nebolo prijaté do našej MŠ, z dôvodu nutnosti podpísania Rozhodnutia.

Ď A K U J E M E

 

 

Oznam ŠJ:

Z dôvodu ukončenia školského roka a s tým spojené vyčerpanie finančnej normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí a žiakov Vám oznamujem, že stravu od 27. 6. 2022 do 30. 6. 2022 je možné odhlásiť

iba do 24. 6. 2022 (piatok) do 12.00 hod.

 

Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje a nebudú akceptované ani odhlášky prostredníctvom internetu.

 

V prípade ochorenia si môžete obed vyzdvihnúť v školskej jedálni - ráno do 10.00 hod. nahlásiť vyzdvihnutie stravy - strava sa vydáva od 11:45 do 12:00 hod., nezabudnúť doniesť vlastný obedár.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

s pozdravom Ing. Mária Segiňová, vedúca ŠJ.

 

 

Aktuálny program pre deti na mesiac JÚN 2022, nájdete v sekcii O mravčekoch-Program roka.

Zápis do materskej školy na šk. r. 2022/2023

sa uskutoční v dňoch od 11.05.2022 do 13.05.2022  

v náhradných priestoroch ZŠ Limbová  

 v čase od 7:00 – 15:00 hod. 

 

Zákonný zástupca predloží:

        (prosíme dopísať aj mail rodiča, rodné priezvisko dieťaťa a aj rodiča. Nie je nutné vypisovať adresu zámestnávateľa zákonného zástupcu)

 • "Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast,

        ktoré  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní"

        (Potvrdenie je súčasťou tlačiva "Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ")

 • V prípade dieťaťa si ŠVVP prosíme priložiť aj vyj. vyjadrenie CPPP a odporúčanie vš. lekára
 • "Písomné vyhlásenie rodiča o preberaní dokomuntov" nájdete TU

        (Odporúčame vypísať, aby mohol preberať a podpisovať písomnú komunikáciu

         len jeden zo zákonných zástupcov*)

 

*Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára "Písomné vyhlásenie" 

Podávanie žiadostí, prosíme len v termíne

11-13.5.2022 (Môžete si vybrať jednu z možností):

 •  osobne v náhradných priestoroch ZŠ Limbová do rúk riaditeľa školy,

 •  poštou na adresu MŠ Bajzova 9, 010 01 Žilina  alebo kuriérom

        na adresu materskej školy (s informáciou na tel. č. 0910 337 883,

        že bola prihláška odoslaná),

        prostredníctvom e-mailu,

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným

        elektronickým podpisom.

 

*Počet podaných žiadostí nie je obmedzený. Žiadame zákonných zástupcov, aby riaditeľku informovali v prípade, že ich dieťa bude prijaté do inej materskej školy.

 

Kritéria prijímania detí do MŠ:

 •  Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne

       vzdelávanie povinné* (k 31. augustu 2022 dosiahne päť rokov),

 •  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa Materskej školy odložený

       začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (podľa spádovej oblasti),

 •  dieťa, ktoré dovŕši 3 roky do 31.8.2022,

 •  uprednostníme dieťa, ktoré má súrodenca v MŠ,

 •  uprednostníme dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,

 •  uprednostníme dieťa s trvalým pobytom v obci,

 •  dieťa zamestnaných rodičov.

*Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole. Zoznam spádových oblasti MŠ Bajzova (vrátane el. prac. V. Javorku): ul. Bajzova, Bezručova, Bratislavská (po železničné priecestie, Bratislavská ul. 8367, Hečková, Hlinská (ľavá strana od križovatky Nešporova/Saleziánska smerom na Poľná, Kvetná, Ladiverová, Lenčová, Nešporová, Oravská, Poľná, Ružová, Svätoplukova, ul. Andreja Lemeša, ul. Gabriela Povalu, ul. V. Javorku) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

 

Upozorňujeme rodičov, že poradie prihlášok nezohráva úlohu v prijímaní dieťaťa do MŠ.

ROZHODNUTIE

Riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2022. (Termín odovzdávania rozhodnutí bude včas zverejnený.) Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude rodičom odovzdané osobne, alebo do elektronickej schránky (len na základe písomnej žiadosti).

Čo v prípade, ak sa zákonný zástupca rozhodne, že chce, aby jeho dieťa plnilo PPV skôr?

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby k žiadosti predložil aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Kontakt: 0910 337 883 (dočasne funkčné číslo do náhr. priest. ZŠ Limbova)

Adresa: MŠ Bajzova 9, 010 01 Žilina, msbajzova@centrum.sk

 

 

 

Materská škola Bajzova 9, 010 01 Žilina a elokované triedy V. Javorku

PaedDr. Lucia Bušiková, riad. MŠ

 

 

 

AKCIE MŠ nájdete v sekcii ,, O mravčekoch"- Program roka