Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 7.00 - 16.00
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 041/72 426 81

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 7.00 - 16.00
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

 

 

Organizácia a  podmienky výchovy a  vzdelávania Materskej školy Bajzova 9. Žilina a  elokovaného pracoviska V.Javorku od 1.6.2020

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020

s účinnosťou od 1. júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

1. v materských školách, ....

Umiestnenie dieťaťa v materskej škole prednostne podľa poradia týchto kritérií:

1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,

3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,

4. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.

5. Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac

15 detí, /zoznamy detí budú zverejnené na vstupoch do jednotlivých tried podľa predchádzajúceho telefonického dohovoru s triednou učiteľkou/

maximálne 9 hodín denne

Prevádzka Materskej školy Bajzova 9. Žilina a elokovaného pracoviska V.Javorku bude

Od 7 00 hod. do 16 00 hod.

Schádzanie detí : 7 00 – 8 00 hod

Rozchádzanie detí : 14 30 – 16 00 hod

 

Pokyny :

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Zmena môže nastať až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí

Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Zákonný zástupca :

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020. / vstupovať do šatne maximálne 2 rodičia naraz, zvoniť, čakať na vonkajšej terase, nevstupovať do triedy /

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie - o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

Rešpektuje prísny zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovený riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy každý deň podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

Zabezpečiť deťom vhodné oblečenie a obuv , v skrinke náhradné oblečenie, všetko viditeľne podpísané, zabezpečiť pre dieťa aj rezervné rúško do skrinky.

Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia nebude umožnený vstup.

V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia. Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

V prípade otázok kontaktujte riaditeľku a pedagogických zamestnancov MŠ

Informácia o GDPR