Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

IČO 379 050 82

DIČ 202 176 07 52

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

ŠJ 041724 26 81

úhrada stravy na účet ŠJ Bajzova: SK96 5600 0000 0003 3037 2018

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.15
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

ŠJ elok. 0904 991 905

Číslo účtu ŠJ-elok: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

FCB: https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

MŠ Bajzova je súčasťou projektu "SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA" ???? ????????????????????????????????????????????????????????

 

Písomnosti potrebné k vytlačeniu nájdete v sekcii -  "Pre rodičov" - "Pre rodičov" 

 2% na šk. r. 2022/2023 nájdete v sekcií "PRE RODIČOV" - "2% daní"

 

Zápis do ZŠ bude 12-14.4.2023

 

Zápis do MŠ Bajzova a elok. prac. V. Javorku v šk. r. 2023/2024 sa bude konať

 

v riaditeľni MŠ Bajzova 9

DŇA:

10.05.2023 od 7:00 – 15:00

11.05.2023 od 11:00 – 15:00

12.05.2023 od 7:00 – 12:00

 

Zákonný zástupca predloží:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa“* (pdf TU; word TU), ktorého súčasťou je aj

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast“ a „údaj o povinnom očkovaní

 • "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást" (TU), ktoré slúži na to, aby Rozhodnutie o prijatí/neprijatí podpisoval a preberal len 1 zo zákonných zástupcov. Ak toto „Písomné vyhlásenie o doručovaní“ neodovzdáte spolu so Žiadosťou, budete musieť prísť po „Rozhodnutie“ obaja zák. zást.! (odporúčame zaškrtnúť odpoveď A) a uviesť meno, komu budeme Rozhodnutie prednostne adresovať).

*Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade prekážky (napr. hospitalizácie 1 zák. zást., alebo väzby, atď....) postačuje len podpis jedného zákonného zástupcu. Riaditeľa školy o tom informujú prostredníctvom 

 • neoverenej kópie rozhodnutia súdu (ak jeden z rodičov je pozbavený alebo má obmedzený, pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak je spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony obmedzená,

 • potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať,

 • formulára "Podpis len 1 zákonného zástupcu na Žiadosti o prijatie do MŠ z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok TU (ak je zadováženie súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.)

Podávanie žiadostí:

 • osobne v MŠ Bajzova 9 - do rúk riaditeľa školy,

 • poštou na adresu MŠ Bajzova 9, 010 01 Žilina alebo kuriérom na adresu materskej školy (s informáciou na tel. č. 0910 337 883, že bola prihláška odoslaná),

 • e-mailom msbajzova@centrum.sk alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,

 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže zákonný zástupca stiahnuť z webovej stránky školy www.msbajzova.sk, alebo stránky mesta – Život v meste - Školstvo – Agendy - Informovanie o materských školách v obci - Dokumenty, žiadosti a tlačivá. Počet podaných žiadostí nie je obmedzený. Žiadame zákonných zástupcov, aby riaditeľku informovali v prípade, že ich dieťa bude prijaté do inej materskej školy.

Kritéria prijímania detí do MŠ:

 • Prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné*

(k 31. augustu 2023 dosiahne päť rokov),

 • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa Materskej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (podľa spádovej oblasti),

 • dieťa, ktoré dovŕši 3 roky do 31.8.2023,

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ:

 

 • uprednostníme dieťa, ktoré má súrodenca v MŠ,

 • uprednostníme dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v spádovej oblasti MŠ,

 • uprednostníme dieťa s trvalým pobytom v obci.

*Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole. Zoznam spádových oblasti MŠ Bajzova (vrátane el. prac. V. Javorku): ul. Bajzova, Bezručova, Bratislavská (po železničné priecestie, Bratislavská ul. 8367, Hečková, Hlinská (ľavá strana od križovatky Nešporova/Saleziánska smerom na Poľná, Kvetná, Ladiverová, Lenčová, Nešporová, Oravská, Poľná, Ružová, Svätoplukova, ul. Andreja Lemeša, ul. Gabriela Povalu, ul. V. Javorku) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

 

Upozorňujeme rodičov, že poradie prihlášok nezohráva úlohu v prijímaní dieťaťa do MŠ.

 

ROZHODNUTIE

Riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2023. (Termín odovzdávania rozhodnutí bude včas zverejnený.)

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude rodičom odovzdané osobne, a zároveň odoslané do elektronickej schránky.

 

Čo v prípade, ak sa zákonný zástupca rozhodne, že chce, aby jeho dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie skôr?

Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2024 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2024/2025 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby k žiadosti predložil aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Kontakt: 0910 337 883

Adresa: MŠ Bajzova 9, 010 01 Žilina, msbajzova@centrum.sk

 

 

 

 

 

Materská škola Bajzova 9, 010 01 Žilina a elokované triedy V. Javorku

PaedDr. Lucia Bušiková, riad. MŠ