Novinky

Novinky e-mailom


Vitajte na stránkach našej materskej školy!

 

Dôležitá informácia pre rodičov z elok.prac. V. Javorku!!!
Dňa 27.9.2021 bude prevádzka elok.prac. V. Javorku prerušená z dôvodu techn. poruchy. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

 

 Všetky dôležité informácie, nájdete na facebooku - MSbajzova 

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/M%C5%A0-Bajzova-1046387578805274/

 

Prevádzka MŠ Bajzova č. 9 

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: msbajzova@centrum.sk
Tel.: 0910 337 883

 

Prevádzka MŠ V. Javorku

Po - Pi: 6.30 - 16.30
E-mail: elbajzova@gmail.com
Tel. 0911 337 883

  Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní detí, s platnosťou od 1.9.2021, nájdete v sekcii pre rodičov.

 Vážení rodičia!

Telefónne číslo na pevnú linku MŠ Bajzova je nedostupné a to z dôvodu dočasného presťahovania MŠ Bajzova na ZŠ Limbová.  K dispozícii je nové telefónne číslo: 0910 337 883

 

Oznamy pre elokované triedy V. Javorku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71

Tel.: 041/7233843 FAX: 041/7235465 E-mail: za.hdm@uvzsr.sk IČO: 17335876

Číslo: A/2021/03305/HDM/Ma V Žiline, 21.10.2021

 

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Žiline“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 1 v spojení s prílohou č. 1 a ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.) na vydanie rozhodnutia vo veci posúdenia opatrení a nariadení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) a § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. pre Materskú školu, Bajzova 9, 010 01 Žilina s prideleným IČO: 37 905 082 a v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

nariaďuje pre Materskú školu, Bajzova 9, 010 01 Žilina

v čase od 22.10.2021 do 28.10.2021 nasledovné karanténne opatrenia v Elokovanom pracovisku, V. Javorku 32, Žilina ako súčasť Materskej školy, Bajzova 9, Žilina

1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces, 2. zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Vydaním tohto rozhodnutia dňa 21.10.2021 RÚVZ so sídlom v Žiline začal správne konanie

podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku, pretože ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia

nákazy.

 

O d ô v o d n e n i e

Dňa 21.10.2021 riaditeľka Materskej školy, Bajzova 9, 010 01 Žilina telefonicky oznámila RÚVZ so sídlom v Žiline, oddeleniu hygieny detí a mládeže, že z celkového počtu 39 detí v MŠ zapísaných v šk. roku 2021/2022 chýba 31 detí, čo predstavuje neprítomnosť 79,5 % členov

kolektívu. V zmysle Odborného usmernenia MZ SR z roku 2001 o vykonávaní surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení sa v Čl. 1, ods. 4 v charakteristike epidémia chrípky za epidémiu v kolektíve považuje, ak ochorie viac ako 30 % členov kolektívu.

Vzhľadom na uvedené a v záujme zastavenia procesu šírenia nákazy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline využil ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., t.j. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia a zákaz činnosti alebo prevádzky.

-2-

S účastníkom konania bol zákaz činnosti prekonzultovaný a účastník konania súhlasil so zákazom.

Správny orgán upustil od formálneho procesného postupu predpísaného zákonom o správnom konaní z dôvodov, že povinnosti uvedené vo výroku rozhodnutia (zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy) je nevyhnutné plniť ihneď.

Na základe uvedeného je rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

 

P o u č e n i e : Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina.

Vzhľadom na zastavenie procesu šírenia nákazy a z dôvodu všeobecného záujmu sa v zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok odvolania. Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku sa proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa správneho súdneho poriadku – zákon č. 162/2015 Z. z., ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a to odvolaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Rozdeľovník:

1. Materská škola, Bajzova 9, 010 01 Žilina

2. RÚVZ so sídlom v Žiline, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina – odd. HDM

Na vedomie:

1. RÚVZ so sídlom v Žiline, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina – odbor epidemiológie MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH regionálny hygienik.

Dňa 29.10.2021 bude prerušená prevádzka MŠ z dôvodu jesenných prázdnin. Nástup do MŠ bude 2.11.2021. Prevádzka MŠ bude pokračovať v režime na jednu triedu, z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác, ktoré majú byť ukončené 8.11.2021.