Novinky

Novinky e-mailom


Denný harmonogram

Schádzanie detí:

Od 6:30 hod. do 7:15 hod. (v 1. triede)

Denný harmonogram:

Od 7:15 hod. začína prevádzka všetkých tried.

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke. Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod. alebo od 14:30 hod. do 16:30 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.

Denný harmonogram sa v triedach mierne odlišuje v závislosti od veku a potrieb detí. 

1. trieda:

6:30 -

otvorenie prevádzky

6:30 - 8:30

hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry, pohybové a relaxačné cvičenia

08:30 - 08:45

osobná hygiena, desiata

08:45 - 09:15

edukačné aktivity, hry a hrové činnosti detí, pohybové a relaxačné cvičenia

09:15 - 11:15

príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity, hry v záhrade (využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, voľné hry)

11:15 - 11:45

osobná hygiena, príprava na obed, obed

11:45 - 14:00

osobná hygiena, odpočinok

14:00 - 14:30

pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant

14:30 - 16:30

hry a hrové činnosti detí (individuálne, skupinové, frontálne), hodnotenie dňa

16:30

ukončenie prevádzky

2. trieda: 

6:30 - 7:15 hry a hrové činnosti detí - 1. trieda
7:15 - 8:50 hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry, pohybové a relaxačné cvičenia
08:50 - 09:10 osobná hygiena, desiata
09:10 - 09:35 edukačné aktivity
09:35 - 11:30 pobyt vonku, edukačné aktivity
11:30 - 12:00 osobná hygiena, príprava na obed, obed
11:45 - 14:00 osobná hygiena, odpočinok
14:00 - 14:30 pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena, olovrant
14:30 - 15:45 hry a hrové činnosti detí (individuálne, skupinové, frontálne), hodnotenie dňa
15:45 - 16:30 hry a hrové činnosti detí - v 1. triede

 

3. trieda:

6:30 - 7:15 hry a hrové činnosti detí - 1. trieda
7:15 - 9:00 hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry, pohybové a relaxačné cvičenia
09:00 - 09:15 osobná hygiena, desiata
09:15 - 09:45 edukačné aktivity
09:45 - 11:45 pobyt vonku, edukačné aktivity
11:45 - 12:15 osobná hygiena, obed
12:15 - 14:00 osobná hygiena, odpočinok
14:00 - 14:30 pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena, olovrant
14:30 - 15:45 hry a hrové činnosti detí (individuálne, skupinové, frontálne), hodnotenie dňa
15:45 - 16:30 hry a hrové činnosti detí - v 1. triede

 

Rozchádzanie detí:

3. trieda - od 15:30 v 1.triede 
2.
trieda - od 15:45 hod v 1. triede

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.