Novinky

Novinky e-mailom


Denný harmonogram

Schádzanie detí:

Od 6:30 hod. do 7:30 hod. (v 1. triede)

Denný harmonogram:

Od 7:15 hod. začína prevádzka všetkých tried.

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8:00 hod. a osobne ho odovzdá učiteľke. Zákonný zástupca preberá dieťa v čase od 12:00 hod. do 12:30 hod. alebo od 14:30 hod. do 16:30 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.

Denný harmonogram sa v triedach mierne odlišuje v závislosti od veku a potrieb detí. 

Denný poriadok I.A  - Lienky

Denný poriadok I.B  - Včielky

Denný poriadok II. - Zajkovia

Denný poriadok III. - Mravčekovia

Denný poriadok I.E - Motýliky

Denný poriadok I.E - Sovičky

 

Rozchádzanie detí:

1.B - od 15:15 v I.A

3.trieda - od 15:30 v I.A
2.
trieda - od 15:30 hod v 1. triede

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.