Novinky

Novinky e-mailom


Poplatky

Poplatky za dochádzku:

17,- € mesačne +6,- € mesačne.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet materskej školy alebo osobne triednej učiteľke.
číslo účtu 0355243001/ 5600 s menom a identifikáciou platby.

Príspevok v MŠ zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak predloží riaditeÄ?ke MŠ doklad o tom, že je poberateÄ?om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia zriaÄ?ovateÄ?a zákonný zástupca neuhrádza, ak:

  • dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateÄ?ným spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

     

Príspevok na stravovanie:

Celodenná strava vo výške 1,19 € + 0,10 VZP mesto Žilina 

  • desiata: 0,28 €
  • obed: 0,68 €
  • olovrant: 0,23 €

 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v  kalendárnom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne.
Číslo účtu 0330372018 / 5600 (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je urÄ?ený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúÄ?ané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Poskytovanie dotácií na stravu a na školské potreby deťom zo sociálne odkázanej rodiny
PodÄ?a Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 6.novembra 2008 Ä?. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má zákonný zástupca dieťaťa nárok na vyplácanie dotácie na stravu a  školské potreby. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateÄ?om dávky v hmotnej núdzi alebo tlaÄ?ivá na posúdenie výšky príjmu.

Výška dotácie na stravu
Na každé hlavné jedlo prispieva štát sumou 0,90 eura na jeden stravovací deň. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce materskú školu v zriaÄ?ovateÄ?skej pôsobnosti mesta Žilina musí  doplácať  16 centov na jedno jedlo.

Výška dotácie na školské potreby
Dieťa žijúce v rodine odkázanej na dávky a príspevky v hmotnej núdzi, navštevujúce materskú školu – prípravný roÄ?ník má nárok na dotáciu na školské potreby, ktorá predstavuje sumu najviac vo výške 33,19 € a vyplatená je v termínoch do 25. septembra na prvý školský polrok a do 25. februára na druhý školský polrok (spravidla 16,59 € na 1. školský polrok a 16,60 € na 2. školský polrok).