Novinky

Novinky e-mailom


Poplatky

Poplatky za dochádzku:

20,- € mesačne 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet materskej školy alebo osobne triednej učiteľke.
číslo účtu SK05 5600 0000 0003 5524 3001 s menom a identifikáciou platby.

Príspevok v MŠ zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak predloží riaditeÄ?ke MŠ doklad o tom, že je poberateÄ?om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia zriaÄ?ovateÄ?a zákonný zástupca neuhrádza, ak:

 • dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateÄ?ným spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

   

Príspevok na stravovanie:

 • Celodenná strava vo výške 1,55 €
 • desiata 0,36 eur
 • obed 0,85 eur
 • olovrant 0,24 + 0,10 eur  VZN/2019 čl. 6 ods. 4
 • predškoláci: úhrada zákonného zástupcu 0,35 eur, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 1,20 eur

 

Príspevok za stravu na MŠ Bajzova sa uhrádza mesiac vopred  na bankový účet školskej jedálne.
Číslo účtu SK96 5600 0000 0003 3037 2018 (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou)
.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je uvádzaný vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Elokované triedy uhrádzajú stravné vždy mesiac vopred  na číslo účtu ŠJ: SK 05 5600 0000 0003 0372 3003 (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou)

Poskytovanie dotácií na stravu a na školské potreby deťom zo sociálne odkázanej rodiny
Podľa Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 6.novembra 2008 Ä?. 23609/2008-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má zákonný zástupca dieťaťa nárok na vyplácanie dotácie na stravu a  školské potreby. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo tlačivá na posúdenie výšky príjmu.

Výška dotácie na stravu
Na každé hlavné jedlo prispieva štát sumou 0,90 eura na jeden stravovací deň. Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce materskú školu v zriaÄ?ovateÄ?skej pôsobnosti mesta Žilina musí  doplácať  16 centov na jedno jedlo.

Výška dotácie na školské potreby
Dieťa žijúce v rodine odkázanej na dávky a príspevky v hmotnej núdzi, navštevujúce materskú školu – prípravný roÄ?ník má nárok na dotáciu na školské potreby, ktorá predstavuje sumu najviac vo výške 33,19 € a vyplatená je v termínoch do 25. septembra na prvý školský polrok a do 25. februára na druhý školský polrok (spravidla 16,59 € na 1. školský polrok a 16,60 € na 2. školský polrok).