Novinky

Novinky e-mailom


Kto sa stará o detičky?

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív 10 pedagogických pracovníčok, kvalifikovaných učiteliek materskej školy s dlhoročnou  praxou. Prevádzka je zabezpečovaná spolu s prevádzkovými zamestnancami - troma upratovačkami a štyrmi pracovníčkami školskej jedálne.

Pedagogický zbor v šk. roku 2018-2019

Viera Jombíková – riaditeľka MŠ

Janka Medová - zástupkyňa MŠ

Darinka Šamajová - učiteľka MŠ

Alena Janošková - učiteľka MŠ

Bc. Janka Žuchová - učiteľka MŠ

Mgr. Lucia Bušíková - učiteľka MŠ

Slávka Syrovátková - učiteľka MŠ

Zdenka Macurová - učiteľka MŠ

Ľubica Kramarová - učiteľka MŠ

Eva Jantošová - učiteľka MŠ

Janka Cengeľová - učiteľka MŠ

 

Prevádzkový pracovníci:

Školská jedáleň:
Svetlana Ďurčanská - vedúca školskej jedálne

Anna Mičudová - kuchárka

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

Jombíková Viera:

 • 1. atestácia: Oboznamovanie detí s cudzím jazykom v MŠ
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Školský manažment v MŠ (Východiská procesov zmeny výchovy a vzdelávania v MŠ)
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Obsahová reforma v MŠ
 • Inovácia v riadení školy a školského zariadenia
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese

Šamajová Darina:

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese

Bušiková Lucia, Mgr.

 • 1. atestácia: Relaxácia ako prostriedok eliminácie agresívneho správania u detí v predškolskom veku
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálych technológií do vých. - vzdelávacej činnosti v MŠ
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - Bot v MŠ
 • Enviromentálna výchova ako prierezová téma v MŠ
 • Rozvíjanie priestorovej predstavivosti a orientácia v priestore

Žuchová Jana, Bc.

 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese

Janošková Alena

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • 1. atestácia: Regionálna výchova v edukačnom procese materskej školy.

Medová Janka

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania " Dramatická výchova v MŠ."
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Verbálna a neverbálna komunikácia detí v dramatickej výchove.
 • PowerPoint v edukačnom procese: Hospodárske zvieratá
 • Využívanie interaktívnych technológii a interaktívnej tabule v edukačnom procese: Ovocie a zelenina

Jantošová Eva

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • PowerPoint v edukačnom procese: Ovocie a zelenina

Macurová Zdenka

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

Kramárová Ľubica

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Osvedčenie k uplatňovaniu učebne ML6 /Lego Dacta/
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov "Význam a formy spolupráce MŠ a rodiny"
 • Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania "Ako sa zapojiť do siete škôl podporujúcich zdravie
 • Osvedčenie o absolvovaní workschopu " Tangram - dimenzia tvorivého rozvoja edukačnej činnosti v predškolskom veku"
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Mediálna výchova v materskej škole
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • PowerPoint v edukačnom procese: Kvety